محمدرضا میرزایی 

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: میرزایی

نام پدر: صیدرضا

رشته قرآنی: مربی قرآن

تاریخ شهادت: 25 / 2 / 65

 احمد رضایی 

نام: احمد

نام خانوداگی: رضایی

نام پدر: محمد

رشته قرآنی: قاری قرآن

تاریخ شهادت: 29 / 2 /65

محمدنبی باقری 

نام: محمدنبی

نام خانوادگی: باقری

نام پدر: محمدباقر

رشته قرآنی: قاری قرآن

تاریخ شهادت: 4 / 4 / 67

 

 

محمدولی وحدتی 

نام: محمدولی

نام خانوادگی: وحدتی

نام پدر: لطفعلی

رشته قرآنی: حافظ قرآن

تاریخ شهادت: 2 / 2 / 64

 

 

مصطفی میرشاکی 

نام: سیدمصطفی

نام خانوادگی: میرشاکی

نام پدر: سیدمجتبی

رشته قرآنی: مربی قرآن

تاریخ شهادت: 2 / 3 / 65

 

 

جلال کاوند 

نام: جلال

نام خانوادگی: کاوند

نام پدر: محمدجواد

رشته قرآنی: قاری قرآن

تاریخ شهادت: 2 / 3 /65   

 

 

 

قاسم میرزایی 

نام: قاسم

نام خانوادگی میرزایی

نام پدر: غلامعباس

رشته قرآنی: مداح

تاریخ شهادت: 25 / 3 / 65

 

 

 

احمد تنه کار 

نام: احمد

نام خانوادگی: تنه‌کار

نام پدر: اسدالله

رشته قرآنی: مربی و مفسر قرآن

تاریخ شهادت: 7 / 7 / 60

 

 

 

احمد روستایی 

نام: احمد

نام خانوادگی: روستایی

نام پدر: محمدحسین

رشته قرانی: مربی قرآن

تاریخ شهادت: 4 / 10 / 65

 

 

 

محسن غرسبان 

نام: محسن

نام خانوادگی: غرسبان روزبهانی

نام پدر: علی

رشته قرآنی: مربی قرآن

تاریخ شهادت: 20 / 1 / 66

 

 

 

مصطفی انصاری 

نام: مصطفی

نام خانوادگی: انصاری

نام پدر: احمد

رشته قرآنی: مربی قرآن

تاریخ شهادت: 2 / 11 / 65

 

 

 

مجتبی آدینه وند 

نام: مجتبی

نام خانوادگی: آدینه‌وند

نام پدر: حاتم

رشته قرآنی: قاری قرآن

تاریخ شهادت: 4 / 10 / 65

 

 

 

محمدعلیم عباسی 

نام: محمدعلیم

نام خانوادگی: عباسی

نام پدر: عیدی

رشته قرآنی: قاری و مربی قرآن

تاریخ شهادت: 1 / 11 / 65


 

 

 

اسماعیل هادیان 

نام: اسماعیل

نام خانوادگی: هادیان

نام پدر: ابراهیم

رشته قرآنی: مرتبط با قرآن

تاریخ شهادت: 25 / 1 / 66

 

 

 

پرویز پرویزپور 

نام: پرویز

نام خانوادگی: پرویزپور

نام پدر: محمد

رشته قرآنی: مفسر قرآن

تاریخ شهادت: 26 / 1 / 66 

 

 

 

هاشم مرادی 

نام: هاشم

نام خانوادگی: مرادی

نام پدر: اسد

رشته قرآنی: مربی قرآن

تاریخ شهادت: 15 / 2 / 61

 

 

 

 ترحم فلاحوند 

نام: ترحم

نام خانوادگی: فلاحوند چگنی

نام پدر: -

رشته قرآنی: مرتبط با قرآن

تاریخ شهادت: 31 / 03 / 65