• خوشنویسان لرستانی حوزه قرآن و عترت

 مهران جمشیدیان 

نام: مهران

نام خانوادگی: جمشیدیان

فعالیت: خوشنویس حوزه قرآن و عترت

نمونه آثار

حسن تهمتن 

نام: حسن

نام خانوادگی: تهمتن

فعالیت: خوشنویس حوزه قرآن و عترت

نمونه آثار

احسان یگانه 

نام: احسان

نام خانوادگی: حیدرزاده یگانه

فعالیت: قطاشی آیات قرآنی

نمونه آثار

 

آثار خوشنویسی نورالدین کرمی 

نام: نورالدین

نام خانوادگی: کرمی

فعالیت: خوشنویس حوزه قرآن و عترت

نمونه آثار